top of page

Certifikáty a ISO

Politika integrovaného systému společnosti SAVE CZ s.r.o.

 

Na základě rozvoje systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu vyhlašuje společnost SAVE CZ s.r.o. následující politiku.

Společnost SAVE CZ s.r.o. chápe stanovenou politiku jako jeden z nástrojů pro další rozvoj společnosti a pro posílení postavení na trhu.

Kvalita našich výkonů, specifičnost našich dodávek a poskytovaných služeb zákazníkům má pro nás stěžejní význam. Zajišťování a zlepšování produktu s důrazem na neustálé snižování zátěže životního prostředí je prvořadý úkol pro celou společnost a je jedním z klíčových předpokladů k tomu, abychom upevnili současné obchodní pozice a získali nové zákazníky.

Politika integrovaného systému je ovlivňována jednáním a prací všech zaměstnanců společnosti a vedení podporuje trvalé zvyšování jejich znalostí a způsobnosti.

Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace je naším trvalým cílem.

Základním článkem politiky integrovaného systému jsou cíle stanovené na základě aktuálních poznatků o efektivnosti a účinnosti činností úspěšnosti produktů. Plnění politiky je předmětem trvalého zájmu a angažovanosti vedení společnosti a je pravidelně přezkoumáváno.

Základní zásady politiky IS:

 • Vyrábět a dodávat výrobky vysoké jakosti, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků. Spokojený zákazník je prvořadý cíl společnosti.

 • Zavazujeme se trvale zlepšovat svůj environmentální profil.

 • Přijímat preventivní opatření, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na životní prostředí a průběžně dosahovat souladu všech environmentálních aspektů, zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s platnými právními předpisy a dalšími předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy atd.) a požadavků a očekávání zákazníků.

 • Vyžadovat od dodavatelů, aby respektovali zásady politiky IS a aby se při své činnosti chovali šetrně k životnímu prostředí.

 • Podporovat ekologickou likvidaci a zajistit minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí

 • Hledat obnovitelné zdroje v rámci biomasy tzn. recyklace odpadu

 • Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost.

 • Zavazujeme se plnit požadavky zainteresovaných stran.

 • Zlepšování péče o životní prostředí, realizace pravidelného stanovování enviromentálních cílů, cílových hodnot a programů, informovanost vlastních zaměstnanců.

 • Předcházení vzniku možným drobným haváriím postihujících ŽP

 • Respektování požadavků příslušné platné legislativy BOZP a jiných požadavků v oblasti BOZP

 

Zavedený integrovaný systém podle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 ukládá každému zaměstnanci:

 

 • ztotožnit se s Politikou a aktivně se podílet na její realizaci a plnění cílů jakosti

 • dodržovat veškeré předpisy a dokumenty systému managementu jakosti

 • práci vykonávat podle platných technicko-organizačních, pracovních, technologických a kontrolních postupů

 • aktivně přistupovat k neustálému zlepšování svých činností

 • aktivně se zapojit do vzdělávacích akcí

 • zajistit kontrolu práce subdodavatelů a tím eliminovat nebezpečí využití nekvalitních subdodavatelů a následné snížení kvality celého díla

 • dodržovat bezpečnostní pokyny, udržovat pořádek a zlepšovat pracovní prostředí na svých pracovištích

Závěrem chceme prohlásit, že společnost bude i nadále dbát na zvyšování ochrany životního prostředí tak, aby i při neustále rostoucích výkonech zatěžovala životní prostředí v minimální nutné míře.

Jednatelem stanovená politika a cíle a závazky vedoucích k jejímu naplnění jsou pravidelně 1x ročně hodnoceny vedením. Každoročně jsou stanovovány nové cíle, nové úkoly pro jejich splnění a politika je aktualizována. Za dodržování politiky a naplňování jednotlivých cílů jsou zodpovědní zaměstnanci společnosti na všech úrovních, a to každý svým dílem vyplývajícím z postavení ve společnosti.

Jednatel zajistí realizaci politiky integrovaného systému a je odpovědný za seznámení všech zaměstnanců společnosti s touto politikou tak, aby bylo zajištěno, že je všemi správně pochopena a že jsou seznámeni se svým podílem na jejich plnění.

bottom of page